Se oss som ditt eget lager!

Utover det vi viser kan vi tilby et stort utvalg artikler fra leverandører fra hele Europa.
I stedet for et standardisert sentrallager, er vårt mål å ha et lager tilpasset våre kunder.
Vi vil gjøre vårt beste for å levere det du trenger.
  
Vi legger stor vekt på at våre produkter er miljømerket, dette kan du se i butikken og i
våre produktkataloger.


Lukk